Adatvédelmi tájékoztató JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság Országos Képzési Jegyzék (OKJ) és az egyéb képzési körbe tartozó felnőttképzés során megvalósuló adatkezelésről

A JuridEco Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a felnőttképzésben résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név: JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 7633 Pécs Szántó Kovács János u. 1/b.

Cégjegyzékszám: 02 10 060346

Képviselő: Kuthy Ágnes

Kapcsolattartó neve: Denich Ervin

Telefonszám: 72/501-599/23346

E-mail cím: deniche@ktk.pte.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő a felnőttképzésre (továbbiakban: képzés) történő regisztráció céljából Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket a képzéssel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld.

Amennyiben Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 2. pontban megadott kapcsolattartó személy részére.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Adatkezelő a képzésen való részvétel biztosítása céljából a Résztvevővel a Felnőttképzésről szóló törvény 13. § szerint felnőttképzési szerződést köt – a Felnőttképzésről szóló 13. § (3) bekezdése szerinti tartalommal - és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, szerződés teljesítése céljából kezeli a Résztvevő felnőttképzési szerződésen szereplő személyes adatait, azaz:

 1. a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését, nyilvántartásba-vételi számát, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés OKJ számát,

 2. a képzési csoport

ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,

bb) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,

bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

 1. a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

 2. a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történő bocsátás feltételeit,

 3. az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket,

 4. a gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,

 5. a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés esetén az előírt vagy javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,

 6. a képzési díj - külön a g) pont szerinti vizsgaszervező intézmény által megjelölt vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javítóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,

 7. a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,

 8. a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének következményeit.

 

4.2. Adatkezelő a Felnőttképzésről szóló törvény 16. § - azaz az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – alapján a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania:

 1. az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

 2. a képzésben részt vevő felnőtt 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

 3. a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,

 4. a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát,

 5. a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,

 6. a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát,

 7. az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

 

4.3. Adatkezelő a Felnőttképzésről szóló törvény 21. § a szerint, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont, azaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli a Felnőttképzésről szóló törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, nevezetes:

 1. a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

 1. a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

 1. a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

 

4.4. Adatkezelő a Felnőttképzésről szóló törvény 21. § (2) bekezdéssel összhangban, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont, azaz adatkezelőnek statisztikai adatkezeléshez fűződő jogos érdeke alapján a Felnőttképzésről szóló törvény 21. § (1) bekezdésben foglalt adatokat statisztikai célra kezeli.

 

4.5. Adatkezelő a képzéssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából kezeli a Résztvevő nevét, e-mail címét az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz az érintett hozzájárulása alapján.

 

4.6. Adatkezelő számla kiállítása céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség, nevezetesen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)– alapján kezeli a Számlázási nevet és címet, valamint a postázási címet.

4.7. Adatkezelő számla megőrzése céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a Felhasználó részére történő számlázás esetén a Résztvevő nevét, címét.

4.8. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jogalap alapján statisztikai célból kezeli a Résztvevő munkahelyét.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a 4.1 - 4.3. pontok esetén öt évig a Felnőttképzésről szóló törvény alapján, a 4.4. pontban meghatározott esetben a Résztvevő tiltakozásáig, a 4.5. pontban meghatározott esetben a hozzájárulás visszavonásáig, a 4.6. esetben a számla kiállításáig, a 4.7. pontban meghatározott esetben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 évig tart, a 4.8. pont esetén a Résztvevő tiltakozásáig.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz a JuridEco Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjai férhetnek hozzá.

Adatkezelő a Felnőttképzésről szóló törvény 21. § (4) bekezdés alapján - általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont -OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, továbbá a Felnőttképzésről szóló törvény 22. § (1) bekezdés alapján a támogatott a pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek. Adatkezelő továbbá a Felnőttképzésről szóló törvény 15. § szerint továbbít adatot a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervnek.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Résztvevő személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7. Résztvevő jogai

7.1. Résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

 • milyen személyes adatait,

 • milyen célból és jogalapon,

 • milyen forrásból gyűjtve,

 • mennyi ideig kezeli, illetve

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

 • a Résztvevő milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2. A Résztvevő jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

7.3. A Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.4. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve a Résztvevő hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként Adatkezelő a tiltakozásnak helyt adott.

7.5. A Résztvevő jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. A Résztvevő, az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

7.7. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

8. A Résztvevő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg. Amennyiben postai úton kíván az Résztvevő panaszt tenni, azt a 2. pontban meghatározott címen, az ott megjelölt kapcsolattartó részére címzetten teheti meg.

Az Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.